Showing 1–16 of 54 results

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TTP-244 Plus

  หัวพิมพ์ TSC TTP-244 Plus

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-244 Plus

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.09 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TTP-245 Plus / TTP-247

  หัวพิมพ์ TSC TTP-245 Plus / TTP-247

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-245 Plus / TTP-247

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TDP-245 Plus / TDP-247

  หัวพิมพ์ TSC TDP-245 Plus / TDP-247

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TDP-245 Plus / TDP-247

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TTP-343 Plus / TTP-345

  หัวพิมพ์ TSC TTP-343 Plus / TTP-345

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-343 Plus / TTP-345

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.17 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TDP-345

  หัวพิมพ์ TSC TDP-345

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TDP-345

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.17 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TC200 / TC210

  หัวพิมพ์ TSC TC200 / TC210

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TC200 / TC210

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TC300 / TC310

  หัวพิมพ์ TSC TC300 / TC310

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TC300 / TC310

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.15 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TTP-245C / TTP-244CE

  หัวพิมพ์ TSC TTP-245C / TTP-244CE

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-245C / TTP-244CE

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TTP-343C

  หัวพิมพ์ TSC TTP-343C

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-343C

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.17 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TTP-384MT

  หัวพิมพ์ TSC TTP-384MT

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-384MT

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 8.64 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TTP-286MT

  หัวพิมพ์ TSC TTP-286MT

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-286MT

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 8.5 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TDP-225W

  หัวพิมพ์ TSC TDP-225W

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TDP-225W

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 2.05 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TDP-324W

  หัวพิมพ์ TSC TDP-324W

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TDP-324W

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 1.89 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TDP-225

  หัวพิมพ์ TSC TDP-225

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TDP-225

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 2.13 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TDP-324

  หัวพิมพ์ TSC TDP-324

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TDP-324

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 300 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 1.89 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร

 • หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ TTP-268M

  หัวพิมพ์ TSC TTP-268M

  หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
  ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-268M

  ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุด/นิ้ว
  หน้ากว้างในการพิมพ์ : 6.61 นิ้ว

  การรับประกันสินค้า
  รับประกันหัวพิมพ์ 3 เดือน หรือ 25 กิโลเมตร